News

Informačný oznam

Informačný oznam

Naša rodina Bujňákovcov z Brezovice nad Torysou na východnom Slovensku vlastní po niekoľko generácií včelie hospodárstvo – rodinnú včeliu farmu, ktorá je u nás zároveň jediným BIO – včelárstvom.

Včelstvá máme rozmiestnené v priestore Levočských vrchov na viacerých stanovištiach tak, aby sme neprevčelnili dané lokality.

Včelie produkty dorábame v systéme ekologického poľnohospodárstva pod dohľadom ÚKSUP-u a inšpekčnej organizácie NATURALIS-SK s.r.o. a venujeme sa ich následnému spracovaniu pre malospotrebiteľov, buď na farme alebo v kooperácii s inými spracovateľmi alebo výrobcami.

Čo ponúkame ?

Naša farma má v ponuke včelie produkty v BIO kvalite- med, peľ, vosk a propolis.

V spolupráci s firmou EMKO ponúkame BIO medovinu ADALRAN a MARKUS.

Na výstave v bulharskej Varne v roku 2010, usporiadanej pri príležitosti 100 rokov APISLAVIE, v súťaži medovín dostala medovina ADALRAN zlatú a medovina MARKUS striebornú medailu.

Časť produkcie – propolisovú tinktúru, vosk, voskové sviečky a ušné sviečky ponúkame v necertifikovanom statuse, nakoľko množstvo takto vyprodukovaných výrobkov by nepokrylo náklady na kontroly a certifikáciu.

Čo neponúkame ?

Nepredávame včelie matky, včelstvá, odložence, zmetence, ani roje …

Nie je v silách osadenstva farmy organizovať vzdelávacie kurzy, návštevy farmy, predvádzacie akcie – nie sme na to primerane materiálne ani priestorovo vybavení, z finančného hľadiska si to žiaľ nemôžeme dovoliť a na túto činnosť nemôžeme očakávať podporu od príslušných orgánov.

Neposkytujeme rady ohľadom včelárenia osobne, po telefóne, písomne či inou formou nie preto, že by sme to nechceli alebo nevedeli, ale jednoducho táto činnosť nám zaberala veľa aktívneho času, ktorý by sme ináč venovali včeláreniu.

Na Slovensku máme kvalitnú včelársku školu: http://vcelari.sosbanbb.sk/index.php?site=kurzy

Množstvo prednášok pre včelárov alebo včeláreniachtivých ľudí organizovaných včelárskymi organizáciami zväčša v jesennom a zimnom období, kedy je dostatok času na rozšírenie si vedomostí. V kníhkupectvách je dostatok literatúry a na internete nekonečné zdroje informácií o včelách a včelárení.

Otázky na spôsob a zákonné normy vedenia včelstiev v systéme ekologického poľnohospodárstva prosím adresujte na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva. www.uksup.sk

Otázky na výkon kontroly ekologického poľnohospodárstva smerujte na Naturalis-SK, s.r.o www.naturalis.sk

Neumožňujeme návštevy našich včelníc. Žiaľ pravdepodobne nie je iná možnosť, ako zabrániť krádežiam včelstiev, včelích matiek, rámikov, medníkov, úľov alebo ich častí, pomôcok. Predchádzame tým aj vandalizmu. Všetky doterajšie stanovištia včelstiev sme zrušili a úle premiestnili na iné miesta. Stálo nás to ohromné úsilie a námahu. Rešpektujte to prosím.

Po neblahých skúsenostiach s niektorými študentmi nás prosím nežiadajte o spoluprácu pri študijných prácach! Rovnako to platí o poskytovaní akejkoľvek dokumentácie z činnosti farmy, prípadne o spoluprácu pri výskumoch …

Naša ekologická včelia farma, pôsobiaca v systéme ekologického poľnohospodárstva od roku 1999 nedostala na túto činnosť počas celej doterajšej pôsobnosti ŽIADNU podporu zo strany štátu. Od roku 2009 sme nedostali ani podporu za opeľovaciu činnosť včelstiev, ktorú dostanú všetci registrovaní majitelia včelstiev na Slovensku za opeľovanie, ktoré vykonajú v prospech prírody ich včelstvá. Takže jediná včelia BIO farma s osadenstvom niekoľko sto včelstiev je vzhľadom na obštrukcie MPSR v procese poskytovania podpôr hodnotená ako subjekt v ťažkostiach, nakoľko v našom účtovníctve je vysoká strata spôsobená nevyplatením faktúr našimi dlžníkmi . My ale máme všetky záväzky voči štátu, daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni, inšpektorátu práce a ostatným ustanovizniam vysporiadané (samozrejme aj voči súkromným osobám, podnikateľom, s.r.o. ..) žiaľ kritériá stanovené EÚ, PPA a MPSR nedokážeme splniť ( pokiaľ nám dlžníci nevyplatia dlžné sumy, čo je vzhľadom na fungovanie súdov a práva v SR a EÚ v nedohľadne). To všetko má za následok začarovaný kruh a ostávame naďalej bez akejkoľvek podpory zo strany štátu …

Toto uvádzame vzhľadom na niektoré „zaručené“ informácie, ktoré sa vyskytli v mediálnom aj medziľudskom priestore.